Informatieavond Kierbesluit

Het project `Maatregelen Kierbesluit` wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. Omdat Hollandse Delta verantwoordelijk is voor het waterbeheer en de zoetwatervoorziening op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee participeert het waterschap in de projectgroep `Maatregelen Kierbesluit`. Op 28 september om 20.00 uur is er een informatieavond in het dorpshuis Oudenhoorn, Bernisse over de stand van zaken van het project Kierbesluit
 
De Haringvlietsluizen beschermen een groot deel van de regio Zuid-Holland-Zuid tegen overstromingen. Vóór de uitvoering van de Deltawerken, vormde het Haringvliet een natuurlijke overgang tussen de zee en de grote rivieren. Door de bouw van de Haringvlietdam werd het Haringvliet een zoetwatermeer. De afsluiting van het Haringvliet en de veranderingen die dat met zich meebracht, hebben ook nadelige gevolgen. Daarom heeft het Rijk na diverse onderzoeken in 2000 besloten om de Haringvlietsluizen ook bij vloed op een kier te zetten. Dit is het Kierbesluit (officieel: besluit beheer Haringvlietsluizen).

Met het Kierbesluit worden de nadelige effecten van de sterke scheiding tussen zout-zoet op het  Haringvliet weggenomen. Dit beperkte estuariene herstel maakt het mogelijk dat vissen vanuit zee Rijn en Maas kunnen optrekken, waarmee Nederland aan afspraken voldoet die hierover in de internationale riviercommissies voor Rijn en Maas over gemaakt zijn. Wederkerig profiteert Nederland van afspraken die in verband van de Rijn en de Maas gemaakt zijn. Door beëindiging van bijvoorbeeld de zoutlozingen uit de Franse kalimijnen is het chloridegehalte van het rivierwater aanzienlijk afgenomen hetgeen van belang is voor o.a. de zoetwatervoorziening van de land- en tuinbouw in Nederland. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen draagt ook bij aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000.

Door het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen, verzilten enkele bestaande innamepunten van zoet water op Voorne en Goeree-Overflakkee. Deze liggen nu in het gebied van het Haringvliet dat brak wordt. Om te zorgen dat er toch voldoende zoet water is voor landbouw en drinkwater, worden nieuwe innamepunten gebouwd. Voor de aanvoer van dit zoete water worden bestaande watergangen (sloten, kanalen) aangepast en nieuwe gemaakt. Dit gebeurt in een project op Voorne en in een project op Goeree-Overflakkee. Op Voorne gaat het alleen om alternatieve zoetwatervoorziening. Bij het project op Goeree-Overflakkee wordt naast de zoetwatervoorziening ook nieuwe natuur ontwikkeld. Pas als de alternatieve zoetwatervoorziening(en) geregeld is (zijn), kunnen de sluizen op een kier.

De sluizen worden zo beheerd dat het water ten oosten van de denkbeeldige lijn Middelharnis - monding Spui zoet blijft, zodat zoetwaterinname daar mogelijk blijft. Als de verwachting is dat er te weinig rivierwater naar zee stroomt om het brakke water ten westen van deze lijn te houden, gaan de sluizen steeds verder dicht. Voordat de sluizen helemaal dichtgaan, wordt het brakke water zoveel mogelijk uit het Haringvliet ‘gespoeld’. Omgekeerd worden de sluizen verder geopend naarmate de rivierafvoer groter is. Op deze manier zijn de mogelijkheden voor visintrek optimaal, terwijl de zoetwatervoorziening niet in gevaar komt. Verder wordt het chloridegehalte in het Haringvliet goed gemonitord. Niet alleen door Rijkwaterstaat maar ook door het waterschap en het drinkwaterbedrijf Evides.

Afspraak is dat de Haringvlietsluizen pas op een kier gaan als de zoetwatervoorziening geborgd kan worden (de compenserende maatregelen Kierbesluit). Deze maatregelen zijn niet gereed op de geplande openingsdatum van 1 december 2010. Met name bij het deelproject op Voorne zijn er op dit moment veel onduidelijkheden. Daarom is op dit moment nog geen nieuwe einddatum te geven, maar het Kierbesluit gaat wel door.

De organisaties die betrokken zijn bij het projekt zijn: 

Waterschap Hollandse Delta
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Gemeenten
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Drinkwaterbedrijf Evides

Opvallend aan het overzicht van betrokken partijen is het ontbreken van de hengelsportfederaties en/of Sportvisserij Nederland. Je mag toch verwachten dat deze erbij betrokken worden. Dat de verzilting gevolgen kan gaan hebben voor het aanwezige visbestand staat vrijwel vast. Met name hierin zit het aandachtspunt voor de hengelsport. 

Wat heeft de verzilting voor gevolgen voor het visbestand? Betekent dit dat er straks geen brasem meer te vangen zal zijn op het Kanaal door Voorne? Kan de snoekvisser zijn snoektuigen opbergen?  Reden genoeg om als hengelsport aanwezig te zijn tijdens deze inspraakavond.
(Bronmateriaal isafkomstig van de nieuwsbrief Waterschap Hollandse Delta)


Terug

25-09-2010
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank